Vedligeholdelsesreglement

 

Her kan du læse Billund Boligforenings vedligeholdelsesreglement, eller få det som pdf - klik her

 

Model A - med istandsættelse ved fraflytning

 

I. Generelt

II. Overtagelse af boligen ved indflytning

III. Vedligeholdelse i boperioden

IV. Ved fraflytning

V. Særlig udvendig vedligeholdelse

VI. Særlig regler for indvendig vedligeholdelse

VII. Standard for boligens vedligeholdelsestand ved overtagelse

A- ordning - kort fortalt

 

Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.

 

Lejeren er forpligtet til at vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.

 

Ved fraflytning gennemfører udlejeren en normalistandsættelse, der omfatter nødvendig hvidtning, maling og tapetsering af vægge og lofter samt rengøring.
 

Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.

 

Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift - i forhold til boperiodens længde.
 

Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.

 

 

 

I. Generelt

 

Reglernes ikrafttræden

1. Med virkning fra den 12.11.2001 erstatter dette vedligeholdelsesreglement tidligere gældende reglementer.

 

Ændring af lejekontrakten

2. Vedligeholdelsesreglementet gælder uanset eventuelle modstående kontraktbestemmelser. Det træder i stedet for eller supplerer de bestemmelser om vedligehold og istandsættelse, som står i lejekontrakten.

 

Beboerklagenævn

3. Uenighed om henholdsvis udlejerens og lejerens opfyldelse af pligten til at vedligeholde og istandsætte boligen kan af hver af parterne indbringes for beboerklagenævnet.

 

II. Overtagelse af boligen ved indflytning

 

Boligens stand 

1. Boligen stilles ved lejemålets begyndelse til rådighed i god og forsvarlig stand. Vægge og lofter fremtræder nyistandsatte. Øvrige bygningsdele kan ikke påregnes at være nyistandsatte.

Syn ved indflytning 

2. I tilknytning til lejemålets begyndelse foretager udlejeren et indflytningssyn, hvor det konstateres, om boligens vedligeholdelsesstand er i overensstemmelse med den gældende standard i afdelingen og for denne type bolig. Lejeren indkaldes til synet.

 

Indflytningsrapport

3. Ved indflytningssynet udarbejder udlejeren en indflytningsrapport, hvor lejeren kan få indføjet eventuelle bemærkninger. Kopi af ind-flytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er tilstede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopi af rapporten.
 
Fejl, skader og mangler skal påtales inden 2 uger  
4. Hvis lejeren ved overtagelsen konstaterer fejle, skader og mangler, skal lejeren senest 2 uger efter lejemålets begyndelse skriftligt påtale disse over for udlejeren.
5. Udlejeren kan vurdere, at en eller flere af de påtalte fejl, skader og mangler er uvæsentlige og derfor ikke skal udbedres. Lejeren hæfter ikke for sådanne fejl, skader og mangler ved fraflytning.

 

 

III. Vedligeholdelse i boperioden

 

Lejerens vedligeholdelsespligt

1. Lejeren sørger for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling. Lejeren afholder alle udgifter i forbindelse med denne vedligeholdelse.
2. Lejeren skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke forringes, bortset fra almindeligt slid og ælde.
 
Særlig udvendig vedligeholdelse 

3. Det vil i vedligeholdelsesreglementets afsnit V være bestemt, om lejeren vedligeholder og renholder nærmere angivne adgangs- og opholdsarealer, udvendigt træværk og lignende i umiddelbar tilknytning til boligen.
4. Udlejeren kan indgå individuel skriftlig aftale med lejeren om særlig udvendig vedligeholdelse, hvis der ikke i øvrigt er fastsat sådanne bestemmelser i vedligeholdelsesreglementet.
 
Udlejerens vedligeholdelsespligt

5. Det påhviler udlejer at holde ejendommen og det lejede forsvarligt vedlige. Udlejeren vedligeholder og foretager nødvendig udskiftning af ruder, vand- og gashaner, elafbrydere, wc-kummer, cisterner, vaskekummer, badekar, køleskabe, komfurer, vaskemaskiner og lignende, der er installeret af udlejeren eller af en lejer som led i dennes råderet.
6. Udlejer sørger for vedligeholdelse og nødvendig fornyelse af låse og nøgler. Udlejer afholder alle udgifter i denne forbindelse. Dog hæfter den enkelte lejer for ekstra nøgler og for omlægning af låse, hvis nøgler bliver væk.
7. Udlejer kan beslutte at foretage indvendig vedligeholdelse i boligerne ud over det, der fremgår af pkt. 5.
 
Anmeldelse

8. Opstår der skader i eller omkring boligen, skal lejeren straks af skader meddele dette til udlejeren. Undlades sådan anmeldelse, hæfter lejeren for de eventuelle merudgifter, som måtte følge af den manglende anmeldelse.

 

 

IV. Ved fraflytning

 

Normal istandsættelse ved fraflytning

1. Ved fraflytning udføres den normale istandsættelse, der omfatter nødvendig   
     - hvidtning eller maling af lofter og overvægge
     - maling eller tapetsering af vægge
     - rengøring.
Eventuel afrensning af gammelt tapet før ny tapetsering betales af udlejeren, medmindre opsætningen ikke er udført fagligt forsvarligt, eller lejeren har udført anden vægbehandling end foreskrevet i vedligeholdelsesreglementets afsnit VI.
2. Lejeren afholder udgifterne til normalistandsættelsen, men udlejeren overtager gradvist denne udgift med 1 % pr. måned regnet fra lejemålets begyndelse og til lejemålets ophør. Når der er gået 100 måneder, vil udlejeren således helt have overtaget udgiften til normalistandsættelsen.
 
Misligholdelse

3. Lejeren afholder alle udgifter til istandsættelse som følge af misligholdelse.
4. Misligholdelse foreligger, når boligen eller dele heraf er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af lejeren, medlemmer af dennes husstand eller andre, som lejeren har givet adgang til boligen.
 
Ekstraordinær rengøring

5. Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring af hårde hvidevarer, inventar, sanitetsgenstande eller af haveanlæg og bortkørsel af affald,  betragtes dette også som misligholdelse. 

Undladelse af normalistandsættelse

6. Normalistandsættelse kan undlades for bygningsoverflader, som ved fraflytningssynet fremtræder håndværksmæssigt forsvarligt nyistandsat.
 

Syn ved fraflytning 

7. Udlejeren foretager syn af boligen senest 2 uger efter at være blevet bekendt med, at fraflytningen har fundet sted. Lejeren indkaldes skriftligt til dette syn med mindst 1 uges varsel.
 
Fraflytningsrapport

8. Ved synet udarbejder udlejeren en fraflytningsrapport, hvor det fremgår, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres som normalistandsættelse, og hvilke der er misligholdelse eller betales af udlejeren.
9. Kopi af fraflytningsrapporten udleveres til lejeren ved synet eller sendes til lejeren senest 14 dage efter, såfremt denne ikke er til stede ved synet eller ikke vil kvittere for modtagelsen af kopien af rapporten.

 

Oplysning om istandsættelsesudgifter

10. Senest 14 dage efter synsdatoen giver udlejeren lejeren skriftlig oplysning om den anslåede udgift til istandsættelsen og lejerens andel heraf, opdelt på normalistandsættelse og eventuel misligholdelse.

 

Endelig opgørelse

11. Udlejeren sender den endelige opgørelse over istandsættelsesudgifterne til lejeren uden unødig forsinkelse med angivelse af, hvilke istandsættelsesarbejder, der er udført, hvad de har kostet, og hvordan lejerens andel af udgifterne er beregnet. Istandsættelsesarbejde som følge af misligholdelse specificeres og sammentælles.

12. I den endelige opgørelse kan lejerens samlede andel af eventuelle overskridelser ikke overstige 10 % i forhold til den først anslåede istandsættelsesudgift.

 

Arbejdets udførelse 

13. Istandsættelsesarbejdet udføres på udlejerens foranledning.
 

Istandsættelse ved bytning

14. Ved bytning af boliger gælder samme bestemmelser som ved øvrige fraflytninger.

 

 

V. Særlig udvendig vedligeholdelse (jvf. III, 4)

 

Fejepligt 

1. Lejere i parcel-, række- og dobbelthuse har på fortov ud for ejendommen fejepligt i h. t. politivedtægtens regler.

 

Haver 

2. Hvor der til boligen hører have, er det lejeren, der skal vedligeholde haven. Haver skal holdes velpassede. Gror haven til med ukrudt til gene for naboer eller bliver græsset ikke klippet, kan afdelingen foranledige haverne istandsat for lejerens regning. Der skal renholdes uden for og inden for egen hæk. Højden af hække må ikke overstige 180 cm. Ved oversigtsarealer begrænses denne højde dog. Hække skal klippes mindst én gang om året.

 

Tilbygning 

3. Ved opsætning af hegn eller overbygning af terrasse o. lign. henvises til råderetsbestemmelser, herunder reglerne for indhentning af tilladelse fra offentlige myndigheder

 

Paraboler og antenner  

4. Paraboler og udvendige antenner må ikke opsættes uden skriftligtilladelse
 

Forurening 

5. Er en lejer skyld i forurening uden for lejlighedens område, må den nødvendige rengøring omgående foretages af vedkommende lejer.


Affald 

6. Køkkenaffald skal afleveres i de af afdelingen valgte containere/affaldssække, og alt affald skal være indpakket i de dertil egnede affaldsposer. Glas, papkasser, papir o. lign. skal afleveres til genbrug. Miljøfarligt affald skal afleveres på den af kommunen anviste måde.


 

VI. Særlige regler for indvendig vedligeholdelse (jvf. IV, 1)

 

Stuer, entre og værelser

Vægbehandling

1. Vægge i stuer/entre/værelser er ved indflytningen tapetseret med Rutex (savsmuldstapet) og malet med vægmaling i glans 6 vandfastkvalitet.


Loftbehandling 

2. Gipslofter malet i glans 6 vandfast kvalitet.


Gulve 

3. Parketgulve lakeres med Toplak vandig glans 35.


Køkken 

Vægbehandling

4. Rutex og maling i glans 10 vandfast kvalitet.
 

Loftbehandling 

5. Gipslofter malet i glans 6 vandfast kvalitet.


Badeværelse 

Vægbehandling

6. Malede vægge over fliser i glans 10 vandfast kvalitet og baggang
 

Loftbehandling 

7. Gipslofter malet i glans 6 vandfast kvalitet.


Træværk 

8. Pansordæk glans 40 eller tilsvarende

 

Inventar 

9. Naturtræ, lakeret eller malet.

 

Døre 

10. Naturtræ, lakeret eller malet.

 

Vedligeholdelse  

11. Træværk, inventar og døre skal vedligeholdes med samme type behandling som de fremstod i ved indflytning. Ved ønske om ændring af vedligeholdelsesbehandling skal der indhentes tilladelse fra udlejeren.

 

 

VII. Standard for boligernes vedligeholdelsesstand ved overtagelsen

 

Boligens standard ved lejemålets begyndelse

1. Ved lejerens overtagelse af boligen fremtræder lofter og vægge nyistandsatte.
2. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve vil kun være istandsat, hvor der efter udlejerens skøn har været behov for det.

 

Slid og ælde

3. Træværk, inventar, tekniske installationer og gulve kan bære præg af almindeligt slid og ælde for et lejemål af den pågældende type og alder.

 

Farvevalg 

4. Der kan ikke stilles særlige krav til farvevalg.

 

 


 
 

Vil du logge ind som beboer eller medlem? 

Gå til minside.bovia.dk 

Ordforklaring

Her kan du finde svar på, hvad de bøvlede betegnelser betyder - klik her.

Billund Boligforening, Tværvej 3, 7190 Billund, tlf. 7533 1260, E-mail post@billund-boligforening.dk